Rozbité prasátko

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Rozbité prasátko

I. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při nákupu produktů prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.rozbiteprasatko.cz, kterou provozuje prodávající (dále též jen „internetový obchod“).

2. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, se řídí právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

3. Provozovatelem internetového obchodu a prodávajícím je:
Jakub Dvořák
IČ: 10737766
DIČ: CZ9304202941
se sídlem: Slavojova 537/5, Nusle, 128 00 Praha 2
e-mail: [email protected]
Datová schránka: 5r53gn5
tel.: +420 723 592 362
web: www.rozbiteprasatko.cz

4. Kupujícím je fyzická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu mimo svou podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo právnická či fyzická osoba jako podnikatel, která uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím pro vlastní potřebu.

II. Sdělení kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy

1. Kupní smlouva se uzavírá v souladu s právním řádem České republiky, a lze ji uzavřít pouze v českém jazyce. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

2. Podle těchto obchodních podmínek se uzavírají kupní smlouvy na základě kterých prodávající prodává kupujícímu vzdělávací produkty v oblasti nakládání s osobními financemi, přičemž se jedná o produkty ve hmotné podobě (např. knihy) i nehmotné podobě (např. kurzy, šablony, e-booky).

3. Předmětem kupní smlouvy na prodej produktu v nehmotné podobě je oprávnění k užití zpřístupněného produktu jakožto nehmotného díla. Zpřístupnění děl v nehmotné podobě je smlouvou o dodání digitálního obsahu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku ve formě nehmotného plnění.

4. Kupující spotřebitel výslovně souhlasí s tím, aby v případě nákupu produktu v nehmotné podobě (šablona, e-book, kurz) prodávající plnil před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, a kupující spotřebitel rovněž bere na vědomí, že nemůže z tohoto důvodu podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku od kupní smlouvy odstoupit.

5. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a neliší se od základní sazby operátora kupujícího. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky.

III. Informace o produktech

1. Produkty, které prodávající nabízí kupujícímu, jsou uvedeny v internetovém obchodě na adrese www.rozbiteprasatko.cz, včetně jejich podrobného popisu, hlavních vlastností, základního obsahu, účelu využití. Jedná se o produkty, jejichž účelem je vzdělávat veřejnost v oblasti nakládání s osobními financemi a investování. Produkty představují zejména knihy, e-booky, unikátní šablony pro správu osobních financí či vzdělávací kurzy.

2. Produkty obsahují zkušenosti a poznatky prodávajícího z oblasti správy osobních financí a z nich vycházející doporučení v oblasti hospodaření s osobními financemi a investování. Prodávající prostřednictvím produktů neposkytuje finanční poradenství, není poskytovatelem služeb na finančním trhu.

3. Produkty byly vytvořeny prodávajícím, jsou jeho autorským dílem ve smyslu autorského zákona. Nákupem produktů prodávající opravňuje kupujícího užívat produkty pouze pro vlastní potřebu a vzdělání kupujícího. Prodávající uzavřením kupní smlouvy neuděluje kupujícímu žádná práva (licenci), která by opravňovala kupujícího k distribuci (šíření) produktů, k jejich úpravám, změnám, přivlastnění či jiným zásahům do autorských práv prodávajícího k produktům.

4. Nákupem produktu v nehmotné (tj. digitální či online) podobě, tj. šablony, e-booku, kurzu, se rozumí získání od prodávajícího práva kupujícího k užití tohoto produktu pro neomezený počet používaných zařízení kupujícího, avšak pouze k jeho osobnímu užívání (stolních počítačů, notebooků, tabletů apod.) a při dodržování stanovených technických podmínek pro řádné a funkční užívání produktu, kterými se rozumí zejména hardwarové a softwarové vybavení provozované na daném zařízení, především oficiální a aktuální verze Excelu v případě nákupu šablony.

5. Veškeré informace o technických požadavcích a jiných podmínkách užití produktu v nehmotné podobě jsou uvedeny v podrobném popisu, který je obsažen u tohoto produktu v internetovém obchodě na adrese www.rozbiteprasatko.cz.

IV. Cena produktu a způsobu platby

1. Cena každého produktu je uvedena v internetovém obchodě na adrese www.rozbiteprasatko.cz.

2. Cena je platná v době uskutečnění objednávky a je uváděna jako konečná, včetně daně z přidané hodnoty a všech poplatků a nákladů, kromě nákladů na doručení produktu. Údaj o výši poplatku za doručení produktu je uveden v objednávkovém formuláři.

3. Kupující je povinen uhradit celkovou cenu uvedenou v objednávce. Platba se provádí při uskutečnění objednávky. Cena se hradí bezhotovostně online platbou, a to přes GoPay platební bránu. Platební způsoby jsou uvedeny v objednávkovém formuláři internetového obchodu.
Platba pomocí GoPay platební brány je rychlý a bezpečný online převod přes internetové bankovnictví. Kupující vybere platební metodu (např. platbu kartou) a je přesměrován na platební bránu. Do rozhraní platební brány zadá údaje platební karty – číslo karty, datum platnosti a opíše CVC kód ze zadní strany karty. Platbu pak kupující potvrdí – zmáčkne tlačítko Zaplatit. Po schválení platby autorizačním centrem systému GoPay, obdrží kupující od platební brány zprávu o zaplacení.

4. Po úspěšném dokončení platby kupujícím prodávající zašle kupujícímu na e-mail uvedený v objednávce daňový doklad (fakturu).

V. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Kupující provádí objednávku produktu potvrzením tlačítka „Přidat do košíku“ a následným vyplněním objednávkového formuláře, který je u každého produktu na adrese www.rozbiteprasatko.cz. Objednávky se provádí bez nutnosti registrace kupujícího.

2. V objednávkovém formuláři kupující vyplní údaje o kupujícím – fakturační údaje (jméno, příjmení, adresa, e-mailovou adresu, event. IČ a DIČ), vybere způsob a místo doručení a způsob úhrady ceny a potvrdí, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami. Před odesláním objednávky má kupující k dispozici shrnutí objednávky s uvedením celkové ceny.

3. Údaje v objednávkovém formuláři lze do okamžiku potvrzení objednávky opravovat, doplňovat či měnit.

4. Kupující objednávku učiní tím, že zmáčkne tlačítko „Objednat a zaplatit“. Kupující je tímto okamžikem povinen zaplatit prodávajícímu celkovou cenu uvedenou v objednávce.

5. Přijetí objednávky prodávající potvrdí kupujícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu, a to nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. Potvrzení objednávky obsahuje znění kupní smlouvy a znění obchodních podmínek. Potvrzením objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím.

6. Po dokončení zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu oznámení o dokončení zpracování objednávky, jehož součástí je daňový doklad (faktura).

7. Kupní smlouvu včetně daňového dokladu (faktury) prodávající archivuje v elektronickém archivu po dobu 10 let od jejího uzavření bez možnosti přístupu kupujícího do tohoto archivu.

8. Vlastnické právo k produktu přechází na kupujícího okamžikem zaplacení ceny uvedené v potvrzené objednávce.

VI. Dodání produktu

1. Produkty v nehmotné (digitální/online) podobě (e-booky, šablony, kurzy, apod.) dodá prodávající kupujícímu bezodkladně (nejpozději následující pracovní den) po zaplacení celkové ceny uvedené v objednávce, a to zasláním produktu či odkazu URL adresy v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

2. Produkty v hmotné podobě (knihy) odešle prodávající kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů po potvrzení objednávky a zaplacení celkové ceny tak, aby byl produkt kupujícímu dodán nejpozději do 10 pracovních dnů. Nebude-li produkt skladem, informuje prodávající kupujícího bezodkladně o jiné lhůtě dodání.

3. Kupujícímu se doporučuje, aby si produkt bezodkladně po převzetí prověřil/vyzkoušel/prohlédl, za nevykazuje vady a je funkční.

4. Kupující bere na vědomí, že nehmotné (digitální/online) produkty vyžadují ke své funkčnosti či splnění účelu, pro který byly vytvořeny, určité technické či znalostní předpoklady, např. určité hardwarové či softwarové vybavení kupujícího či znalost práce s Excelem, jak je uvedeno u příslušného produktu na webové stránce www.rozbiteprasatko.cz. Kupujícímu se doporučuje, aby se před nákupem těchto produktů s těmito předpoklady a požadavky seznámil. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za to, že kupující tyto požadavky či předpoklady nesplňuje, zejména nenese odpovědnost za stav a funkčnost hardwarového a softwarového vybavení kupujícího, datové sítě kupujícího nebo veřejné datové sítě či neznalost práce s Excelem.

VII. Reklamace

1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117 a § 2161 až § 2174 občanského zákoníku.

2. Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci) u prodávajícího elektronicky prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected].

3. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, přesný popis vady a požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava či dodání nového produktu. K reklamaci je nutné přiložit daňový doklad (fakturu), jako doklad o zakoupení produktu.

4. Kupující by měl uplatnit práva z vadného plnění bezodkladně poté, co vadu produktu zjistí. V případě, že kupujícímu nebude ve stanovené lhůtě dodán nehmotný (online) produkt resp. přístupové údaje, prodávající doporučuje kupujícímu zkontrolovat před reklamací e-mailovou složku „spam“ nebo „hromadná pošta“.

5. Kupující je oprávněn učinit reklamaci ve lhůtě 2 let od převzetí produktu. Musí se však jednat o vadu, která zde byla v době převzetí produktu. Je-li kupujícím spotřebitel, má se za to, že vada zde byla v době převzetí, pokud se projeví do 1 roku od převzetí.

6. Kupující má nárok na bezplatné odstranění vady podle svého požadavku, a to buď opravou nebo dodáním nového produktu bez vad.

7. Prodávající je oprávněn odmítnout odstranit vadu (opravou nebo dodáním nového produktu bez vady), je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by měl produkt bez vady. V takovém případě má kupující právo požadovat při oprávněné reklamaci slevu z ceny produktu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud se jedná o významnou vadu.

8. Prodávající bude informovat kupujícího o vyřízení reklamace elektronicky prostřednictvím e-mailu, a to do 5 pracovních dnů ode dne doručení reklamace. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V případě nákupu nehmotného produktu (šablony, kurzu, e-booku, apod.), vyřídí prodávající reklamaci v přiměřené době s přihlédnutím k povaze produktu a k účelu, pro který produkt slouží.

9. Pokud prodávající oprávněnou reklamaci ve stanovené lhůtě nevyřídí, má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující bere na vědomí, že týká-li se nevyřízená oprávněná reklamace nehmotného produktu, ztrácí kupující odstoupením od kupní smlouvy oprávnění k užití produktu.

10. Kupující bere na vědomí, že reklamace není oprávněná, pokud byla vada produktu způsobena kupujícím, a to přímo či nedodržením doporučení či návodu na použití. Tato doporučení a návody na použití jsou uvedeny u produktu v internetovém obchodu na adrese [email protected]. Reklamace není oprávněná rovněž v případě, kdy vada/nefunkčnost/porucha produktu vznikla v důsledku běžného užívání. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího na to, že neodpovídá za závady nehmotného produktu (nefunkčnost, poruchy apod.), které vznikly v důsledku pomalého internetového připojení kupujícího, neaktualizovaného internetového prohlížeče či nenainstalovaného povinného softwaru pro spuštění online produktu (především u šablon).

11. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího na to, že určité produkty vyžadují ke své funkčnosti či splnění účelu, ke kterému jsou určeny, určité znalosti, např. práce s Excelem. Prodávající neodpovídá za to, produkt není pro kupujícího plně funkční, pokud kupující tyto znalosti nemá.

12. Prodávající dále výslovně upozorňuje kupujícího na to, že produkty mají vzdělávací účel, nejsou nástrojem finančního poradenství. Prodávající nenese odpovědnost za to, zda a jakým způsobem kupující využije informace, názory a doporučení prodávajícího obsažené v produktu, jak kupující naloží se svými osobními financemi a jaké to bude mít důsledky.

VIII. Odstoupení od kupní smlouvy

1. Kupující spotřebitel má právo bez uvedení důvodu odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem byl prodej hmotného produktu (knihy apod.) ve lhůtě 14 dnů od převzetí tohoto produktu. Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit i před dodáním produktu.
Kupující bere na vědomí, že nemůže ve shora uvedené lhůtě 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy, pokud jejím předmětem byl nákup produktu v nehmotné (digitální/online) podobě (šablona, e-book, kurz), který byl kupujícímu dodán před uplynutím 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

2. Kupující spotřebitel může učinit shora uvedené odstoupení jakýmkoliv jednoznačným prohlášením učiněným vůči prodávajícímu. Aby byla dodržena 14ti denní lhůta pro odstoupení, postačí, že kupující před uplynutím této lhůty odešle oznámení o odstoupení prodávajícímu, např. e-mailem na adresu [email protected]. V oznámení o odstoupení je vhodné uvést číslo objednávky či daňového dokladu, bankovní spojení kupujícího a zvolený způsob vrácení produktu.

3. Zde je vzor oznámení o odstoupení, který může kupující použít:
Adresát: Jakub Dvořák, IČ 10737766, Slavojova 537/5, Nusle, 128 00 Praha 2, e-mail: [email protected]
Věc: Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy
Oznamuji, že tímto odstupuji od této kupní smlouvy:
– číslo objednávky: _____ ,
– objednávka potvrzena dne: _______,
– převzetí produktu dne: ____ .
Kupující: jméno: ___ , příjmení: ____, adresa: ____, e-mail: ____,
Podpis kupujícího: __________
Datum: ___________

4. Prodávající zašle kupujícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od kupní smlouvy, a to bezodkladně po jeho přijetí.

5. Kupující vrátí kupujícímu částku odpovídající uhrazené ceně produktu dle kupní smlouvy bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Prodávající nahradí kupujícímu rovněž náklady na doručení produktu kupujícímu, avšak pouze ve výši, která je účtována za nejlevnější z možných způsobů doručení, uvedených v objednávkovém formuláři prodávajícího. Prodávající vrátí částku kupujícímu způsobem, kterým přijal platbu od kupujícího při provedení jeho objednávky, pokud kupující neurčí jiný způsob vrácení. Kupujícímu tím nevzniknou žádné náklady.

6. Prodávající není povinen vrátit částku kupujícímu dříve, než obdrží od kupujícího produkt nebo než kupující prodávajícímu prokáže, že produkt prodávajícímu odeslal.

7. Kupující zašle či jinak předá prodávajícímu produkt do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. To neplatí, pokud mu prodávající nabídl, že si produkt sám vyzvedne. K zachování lhůty postačí, že kupující produkt odešle prodávajícímu. Náklady na vrácení produktu prodávajícímu nese kupující.

8. Kupující neodpovídá za snížení hodnoty produktu, ke kterému dojde v důsledku nakládání s produktem způsobem, který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi produktu a jeho funkčností. Za snížení hodnoty produktu způsobené jinak, kupující odpovídá. V takovém případě má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu za snížení hodnoty produktu, který je oprávněn si započítat na vrácenou částku.

9. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním produktu, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu objednaný produkt, a to ani v jiné náhradní přiměřené dodací lhůtě.

IX. Ochrana osobních údajů

1. V rámci uzavření a plnění kupní smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů kupujícího. Osobní údaje zpracovává prodávající jakožto správce osobních údajů. Rozsah, účel a další informace o zpracování osobních údajů kupujícího jsou na webových stránkách prodávajícího www.rozbiteprasatko.cz, ve složce „GDPR“.

X. Řešení sporů, vyřizování stížností
1. Spor mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy řeší obecné soudy.

2. Kupující spotřebitel je má podle zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení sporu u České obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní spory a mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a dle podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

3. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu u České obchodní inspekce se zahajuje výhradně na návrh kupujícího spotřebitele, a to pokud se kupujícímu nepodařilo spor vyřešit přímo s prodávajícím. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující poprvé u prodávajícího uplatnil svoje právo, které je předmětem sporu.

4. Kupující spotřebitel může využít pro online mimosoudní řešení sporu platformu ODŘ zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce.

6. Dozor nad dodržováním zásad ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.uoou.cz.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Kupní smlouva se uzavírá na dobu splnění závazků prodávajícího a kupujícího, které z ní vyplývají.

2. Preferovaný způsob komunikace mezi prodávajícím a kupujícím je elektronická komunikace prostřednictvím e-mailu.

3. Veškeré změny kupní smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součástí, lze provádět pouze jejich písemným odsouhlasením prodávajícího a kupujícího.

4. Kupující před odesláním objednávky potvrzuje, že si obchodní podmínky přečetl.

5. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 20.11.2023.