Rozbité prasátko

GDPR

Ochrana osobních údajů – GDPR

Kdy dochází k získávání a zpracovávání vašich osobních údajů

 1. V případě vašeho nahlížení na naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem vaši IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb, dále webovou stránku, ze které jste naše webové stránky navštívili a také které webové stránky jste prostřednictvím našich webových stránek navštívili, a také datum a délku vaší návštěvy webových stránek.
 2. V případě, že vyplníte objednávkový formulář k nákupu produktů (knih, kurzů apod.) na našich webových stránkách rozbiteprasatko.cz nebo pokud se zde přihlásíte k odběru novinek uvedením vaší e-mailové adresy, dochází ke zpracování vašich osobních údajů.
 3. Níže jsou uvedeny informace o tom, kdo vaše údaje jako správce údajů zpracovává (tj. shromažďuje, ukládá, používá, zpřístupňuje, atd.), dále jakým způsobem nakládá s vašimi osobními údaji, a k jakým účelům jsou osobní údaje využívány. Tyto informace jsou vám zde poskytovány za účelem splnění naší informační povinnosti dle ust. čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů.

 

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a kdo je jejich správcem

 1. Vaše osobní údaje zpracovává a jejich správcem je provozovatel webových stránek rozbiteprasatko.cz, kterým je: Jakub Dvořák, IČ: 10737766, DIČ: CZ9304202941, se sídlem: Slavojova 537/5, Nusle, 128 00 Praha 2, e-mail: [email protected], datová schránka: 5r53gn5, tel.: +420 723 592 362. Kontaktním spojením pro uplatnění vašich práv v oblasti zpracování osobních údajů je: [email protected].

 

Jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem

 1. V případě vyplnění našeho objednávkového formuláře k nákupu produktů zpracováváme jakožto správce (a jakožto prodávající) tyto vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail.
 2. Pokud se přihlásíte k odběru novinek, zpracováváme jakožto správce tyto vaše osobní údaje: e-mail.
 3. Vaše osobní údaje získáváme přímo od vás. Je zapotřebí, aby osobní údaje, které nám poskytujete, byly aktuální a správné. V případě nesprávnosti či neúplnosti vašich sdělených osobních údajů, jste povinni nás na toto upozornit a my provedeme opravu.
 1. V případě nákupu produktů na našich webových stránkách zpracováváme vaše osobní údaje za účelem zpracování objednávky, uzavření a následné plnění kupní smlouvy, a řešení práv z vadného plnění (reklamace). Právním titulem pro toto zpracovávání vašich osobních údajů je plnění kupní smlouvy a plnění právní (zákonné) povinnosti dle příslušných právních (zejména daňových a účetních) předpisů a ochrana našich oprávněných zájmů jakožto prodávajícího v případě porušení vaší povinnosti jakožto kupujícího dle kupní smlouvy. Poskytnutí vašich shora uvedených osobních údajů jakožto kupujícího při nákupu produktů je nezbytným požadavkem jak pro uzavření a plnění kupní smlouvy, rovněž pro plnění našich zákonných povinností jakožto prodávajícího a jakožto správce údajů dle předpisů v oblasti účetních a daňových předpisů. Neposkytnutí těchto osobních údajů z vaší strany by mělo za následek nemožnost uzavření a plnění závazků z kupní smlouvy a našich zákonných povinností.
 1. Pokud se přihlásíte k odběru novinek a poskytnete nám svůj e-mail, zpracováváme tento váš osobní údaj za účelem zasílání našich obchodních – marketingových sdělení, viz. níže. Z tohoto odběru novinek se můžete odhlásit, a to buď pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu či prostřednictvím odhlašovacího e-mailu, který nám zašlete.

 

Zasílání obchodních – marketingových sdělení

 1. Udělení souhlasu: Při vyplnění objednávkového formuláře je automaticky zaškrtnuto okénko, že souhlasíte se zasíláním marketingových sdělení. V případě samostatného přihlášení k odběru novinek na našich webových stránkách rozbiteprasatko.cz nám tento souhlas udělujete implicitně – automaticky. Váš souhlas s odběrem novinek resp. se zasíláním obchodních – marketingových sdělení znamená, že můžeme využít vaše poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail) k marketingovým účelům. Jedná se o zasílání našich obchodních – marketingových sdělení prostřednictvím elektronických prostředků. Tato marketingová sdělení budou obsahovat informace o našich nabízených produktech a službách, připravovaných akcích a produktech, službách a akcích našich obchodních partnerů a/nebo za účelem zjištění vašeho názoru na naše produkty a služby či našich partnerů.
 2. Možnost odvolání souhlasu: Máte možnost kdykoliv svůj souhlas se zasíláním obchodních – marketingových sdělení zrušit, a to buď pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu či prostřednictvím odhlašovacího e-mailu, který nám zašlete.

 

Doba zpracovávání vašich osobních údajů

 1. Vaše osobní údaje jakožto kupujícího budou zpracovávány po dobu plnění kupní smlouvy a dále ještě po dobu, která je nezbytná k řešení práv z odpovědnosti za vady (reklamace) a dále po dobu povinné archivace dle platných právních předpisů. V případě nákupu produktů máme jakožto prodávající povinnost uchovávat účetní doklady (faktury) po dobu 10 let, neboť jsme plátcem DPH. Přestaneme-li být plátcem DPH, jsme povinni archivovat účetní doklady po dobu 5 let.
 2. Vaše osobní údaje při přihlášení k odběru novinek budou zpracovány po dobu trvání vašeho zájmu o odběr novinek.

 

Způsob zpracovávání vašich osobních údajů a jejich poskytování třetím osobám

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v elektronické podobě. Vaše osobní údaje uchováváme v zabezpečeném profesionálním cloudovém řešení se servery umístěnými na území Evropské unie, resp. v našem sídle, jakožto správce. Pro zpracování vašich osobních údajů využíváme e-mailingových služeb MailChimp od společnosti The Rocket Science Group, LLC.
 2. Vaše osobní údaje mohou být předány/poskytnuty následujícím subjektům: Úřad pro ochranu osobních údajů, finanční úřad, banka, Český statistický úřad, poskytovatel daňových a účetních služeb, poskytovatel hostingových služeb, externí dodavatelé marketingových služeb a správy či vývoje našich webových stránek, poskytovatelé analytického softwaru pro anonymizovanou analýzu webu, obchodním partnerům v oblasti finančních a marketingových služeb (iDoklad fakturační nástroj, UOL účetnictví, Mailchimp newsletter, Authentica doprava). Sdílíme-li vaše osobní údaje s externími subjekty, jsou tyto jakožto zpracovatelé zavázáni k ochraně vašich osobních údajů v režimu platných právních předpisů.

 

Jaká jsou vaše práva v oblasti ochrany vašich osobních údajů

 1. V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte tato práva:
 • právo na přístup k osobním údajům, které jsou zpracovávány, podle kterého můžete požadovat od nás jakožto správce údajů potvrzení obsahující informace o (ne)zpracovávání vašich osobních údajů a dále požadovat přístup k těmto vašim osobním údajům, které zpracováváme, a to ve formě poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud jsou tyto osobní údaje neúplné nebo nepřesné;
 • právo na výmaz nebo omezení zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme, pokud jsou splněny podmínky dané právními předpisy;
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na přenesení vašich osobních údajů k jinému správci;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy.
 1. Shora uvedená práva můžete uplatnit u kontaktní osoby správce, kterým je Jakub Dvořák, a to prostřednictvím e-mailu na adrese: [email protected]. Na vaši žádost vám bude nejpozději do 20 dnů sděleno, jaká opatření byla po uplatnění vašeho práva přijata.
 2. Právo podat stížnost můžete uplatnit u Úřadu pro ochranu osobních údajů, IČO: 708 37 627, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www:// www.uoou.cz.